Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova důchodců Borohrádek je poskytovat seniorům v nepříznivé sociální situaci pomoc tak, aby vycházela z individuálních potřeb, aby byla zachována lidská důstojnost a aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Nahradíme domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Služba je určena klientům od 65 let se sníženou soběstačností.

Kapacita domova pro seniory je 105 míst.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu.

Cílová skupina

Senioři zejména nad 65 let věku se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči, a u nichž nebyl diagnostikován alkoholismus, či porucha osobnosti, narušující klidné soužití s ostatními klienty. Služba je poskytována seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně kteří prokážou vazbu na Královéhradecký kraj.

Principy domova

  • Individuální péče a individuální přístup ke klientovi
  • Zachování důstojnosti a diskrétnosti
  • Plné akceptování individuálních potřeb klientů
  • Aktivní působení na klienta s podporou samostatnosti
  • Posílení sociálního začleňování

Naše cíle

Cílem je další zkvalitňování poskytovaných služeb dostatečným počtem plně kvalifikovaného personálu a zlepšovat dobrý standard prostředí a vybavení Domova pro seniory Borohrádek. Podpořit tak zachování kvality života uživatelům služeb a udržet jejich schopnosti a dovednosti při plném respektování jejich zvyklostí a přání.  

Služby nabízené v Domově pro seniory

top